+apropteu
petrocat
petrocat
Inici > Club+apropteu > Bases

El programa de punts +apropteu permet als clients de les estacions de servei del grup PETROCAT/ Societat Catalana de Petrolis S.A. acumular punts en funció de les transaccions efectuades i canviar-los per premis del catàleg en vigor i en funció de les clàusules que s'estableixen a continuació:


Informació referent a l'autorització de dades de registre a Club +apropteu

El titular del compte de correu electrònic autoritza a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., perquè utilitzi les seves dades d’identificació (nom o nom i cognoms, domicili i telèfon) amb la finalitat que es facin servir per Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., a través de qualsevol mitjà, altres informacions d’interès, sobre productes o serveis relacionats amb el transport, ajuda a l’automoció, assegurances, oci, viatges, llar, assessorament o telecomunicacions, tant de la pròpia Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., en l’àmbit de la seva activitat, com de terceres entitats pertanyents al citat àmbit d’activitats.

El titular del compte de correu electrònic autoritza expressament a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. a fi que les dades personals anteriorment indicades (nom o nom i cognoms, domicili i telèfon) puguin ser cedits o, si s’escau, interconnectats, a tercers que també formin part del Grup d’Empreses del Grup Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., perquè puguin ésser utilitzats per aquestes per dur a terme campanyes de publicitat, màrqueting, estudis de mercat, oferta de béns i serveis i per a la prestació d’altres serveis anàlegs o complementaris, tots ells relacionats amb l’objecte social de les Empreses del Grup.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular del compte podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., Av. Can Sucarrats, 128 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona).


Titulars de la Targeta +apropteu:

La Targeta +apropteu en cap cas és de pagament. Per a participar en la promoció és necessari ser Titular de la targeta +apropteu. Podran ser Titulars de la Targeta +apropteu totes aquelles persones físiques majors d'edat que ho soŀlicitin.
La Targeta +apropteu podrà obtenir-se en qualsevol de les Estacions de Servei Petrocat adherides a la promoció +apropteu. Per això, el client que ho desitgi, haurà de signar un formulari de soŀlicitud de participació que haurà de lliurar en alguna de les Estacions de Servei adherides, o si s’escau al conductor del vehicle de transport de gasoil C a domicili.
La primera transacció realitzada i, en conseqüència, la corresponent acumulació de punts mitjançant la promoció +apropteu suposa l'acceptació implícita de coneixement i acceptació de totes les normes del programa de punts +apropteu.
Si bé la primera utilització permet l'activació de la targeta per acumular punts, els punts no podran ésser canviats mentre el client no es doni d'alta en el Club +apropteu. L'alta es pot realitzar omplint el formulari d'inscripció, o per telèfon al 902 213 313 o al portal web www.mesapropteu.cat. En el cas de produir-se una modificació en les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., al 902 213 313 o en la seva àrea privada en el nostre Web www.mesapropteu.cat
Cada client només podrà ser titular d'una sola targeta +apropteu i no podrà simultanejar la utilització de diverses targetes. En el cas contrari Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret d'anuŀlar les targetes i/o punts així obtinguts.


Obtenció de punts:

Els titulars de la Targeta +apropteu obtindran punts per l'adquisició de Gasolines i Gasoils d'automoció en les estacions de servei adherides, i per l'adquisició de gasoil C de calefacció a la Societat Catalana de Petrolis S.A. El numero de punts que s'obtingui figurarà en el catàleg, publicat en l'estació de servei i en el nostre Web www.mesapropteu.cat, o en les comunicacions de promocions que es realitzin. El nombre de punts que s'obtingui pot variar en funció de l'Estació de Servei adherida en la qual es realitzi la compra. Els punts només podran ser obtinguts pel titular de la Targeta en el moment de l'adquisició única i exclusivament de gasolines i gasoils d'automoció en les Estacions de servei adherides, o en el moment de l'adquisició de gasoli C de calefacció a la Societat Catalana de Petrolis S.A./ Petrocat. El desenvolupament de les accions promocionals específiques podrà permetre l'atribució de punts +apropteu, durant determinats períodes de temps, en quantitats diferents a les inicialment establertes o també l'atribució de bonus conforme a criteris definits i comunicats en cada cas. Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret d'efectuar campanyes addicionals eventuals per a l'obtenció de punts per part dels Titulars de la targeta +apropteu. Especificant com aconseguir-les en cadascuna de les bases. L'acumulació de punts tindrà un límit diari així com del nombre de transaccions efectuades en la mateixa estació de servei en els termes que seguidament s'indiquen, que en el cas de ser excedits podran provocar el bloqueig de la Targeta +apropteu i la pèrdua dels punts acumulats: 2 operacions màxim per dia i targeta, 80 punts màxim per repostatge, 600 punts màxim al mes per consum en estacions de servei i 800 punts màxim al mes per compra de gasoil C.


Informació dels punts:

El titular de la targeta +apropteu podrà soŀlicitar conèixer els seus punts acumulats en cada compra que realitzi en les estacions de servei adherides, així com els punts aconseguits en aquesta adquisició.
També podrà soŀlicitar aquesta consulta al telèfon 902 213 313, o en el nostre Web www.mesapropteu.cat. L'actualització d'aquest saldo de punts es realitzarà automàticament per Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. mantenint un registre per cada targeta.


Catàleg de punts :

El bescanvi de punts per un producte del catàleg en vigor implica la disminució del saldo de punts corresponent al Titular en la mateixa quantitat que els punts necessaris en el bescanvi.
Els punts obtinguts mitjançant la Targeta +apropteu única i exclusivament podran ser canviats per productes inclosos en el catàleg de regals vigent. En cap cas podran canviar-se per diners en efectiu.
En cada producte del Catàleg de punts o promoció addicional, figurarà el nombre de punts necessaris per al seu bescanvi.
El catàleg de punts vigent a cada moment es facilitarà en les Estacions de Servei adherides a la promoció +apropteu, i en el nostre Web www.mesapropteu.cat. L'edició d'un catàleg nou anuŀla el catàleg anterior.
L'oferta de productes del catàleg està sempre limitada a existències dels productes. En cas d'esgotar-se les existències d'algun dels regals continguts en el Catàleg en vigor, Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret de substituir-lo per un altre d'igual valor o de similars característiques.
En el moment del lliurament dels articles soŀlicitats, el Titular de la Targeta +apropteu haurà d'haver-se donat d'alta o lliurant el formulari de soŀlicitud de participació signat amb les seves dades, ó a través de la web (www.mesapropteu.cat) o per telèfon (tel. 902 213 313). A més el titular haurà d'acreditar la seva identitat. En cas contrari, Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret de denegar el lliurament del regal al soŀlicitant.
Els regals seran soŀlicitats i lliurats al Titular de la targeta +apropteu únicament en les Estacions de Servei Petrocat adherides a aquesta promoció.
El termini per al lliurament del regal al Titular de la targeta +apropteu pot variar en funció del regal soŀlicitat.
La soŀlicitud d'aquests regals implica una operació de comanda de regal, i fins que el regal no sigui recollit en l'estació de servei, Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret de mantenir la Targeta +apropteu en un estat de “regal pendent”, i bloquejarà els punts corresponents, impedint que siguin fetes noves comandes de regals d'aquest tipus i l'ús d'aquests punts per a nous bescanvis.
Els regals es mantindran en l'estació de servei a la disposició del soŀlicitant durant un període màxim de 10 setmanes des de la data de la seva soŀlicitud. Transcorregut aquest període es perdran els drets sobre els regals soŀlicitats. Passat aquest període, en el supòsit que Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. lliuri voluntàriament els premis, i el soŀlicitant els accepti, Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. no es responsabilitza del seu estat i conservació.
En l'acte de lliurament dels regals o de la prestació dels serveis, Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. podrà exigir la presentació de la seva Targeta +apropteu, així com de qualsevol altre document per a comprovar la seva identitat, estant aquest obligat a proporcionar aquestes dades.


Àmbit i durada de la promoció:

La Promoció +apropteu és vàlida en les Estacions de Servei Petrocat adherides a ella i, els punts acumulats tenen una durada inicial de 3 anys, transcorregut aquest període quedaran directament anuŀlats sense necessitat de comunicació per part de Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. al titular de la Targeta +apropteu.
La possible variació o modificació, total o parcial, dels requisits o avantatges de l'ús de la Targeta +apropteu podrà ser realitzada per Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., anunciant la mateixa en la web www.mesapropteu.com o en les estacions de servei.
En cas de canceŀlació, els punts acumulats en les Targetes podran ser redimits per regals durant els tres mesos següents a la data de canceŀlació de la Promoció +apropteu, que serà oportunament comunicada als clients.
En tot cas, els catàlegs i ofertes vigents, la web i el telèfon 902 213 313 es trobaran plenament operatius a aquest efecte d'informar al titular de les noves condicions o de qualsevol incidència. La continuació de l'ús de la Targeta +apropteu o el bescanvi dels punts acumulats implicarà l'acceptació d'aquestes modificacions.


Aspectes Generals:

La Targeta +apropteu és propietat de Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. El Titular és el dipositari i usuari de la mateixa i responsable de la seva correcta utilització.
Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret de canceŀlar-la en cas que per part del Titular s'hagi fet un ús fraudulent o no acord a les presents bases.
Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. es reserva el dret de no acceptar Targetes iŀlegibles o que hagin estat obtingudes mitjançant robatori, frau o qualsevol altre mètode que no respecti les presents Normes.
Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. és compromet a protegir les dades del Titular i a mantenir-les estrictament confidencials. Les dades personals facilitades, aquí consignades per a la millor gestió de les relacions jurídiques de Petrocat / Societat Catalana de Petrolis S.A., Empresa Titular, s’incorporaran a un fitxer automatitzat, del que és responsable Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de la targeta podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, canceŀlació i oposició dirigint-se a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., Av. Can Sucarrats, 128 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona).
El titular de la targeta autoritza a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., perquè utilitzi les seves dades d’identificació (nom o nom i cognoms, domicili i telèfon) al fi que siguin remeses per Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., a través de qualsevol mitjà, altres informacions d’interès, sobre productes o serveis relacionats amb el transport, ajuda a l’automoció, assegurances, oci, viatges, llar, assessorament o telecomunicacions, tant de la pròpia Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., en l’àmbit de la seva activitat, com de terceres entitats pertanyents al citat àmbit d’activitats. El titular de la targeta autoritza expressament a Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. a fi que les dades personals anteriorment indicades (nom o nom i cognoms, domicili i telèfon) puguin ser cedits o, si s’escau, interconnectats, a tercers que també formin part del Grup d’Empreses del Grup Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A., perquè puguin ésser utilitzats per aquestes per a portar a terme campanyes de publicitat, màrqueting, estudis de mercat, oferta de béns i serveis i per a la prestació d’altres serveis anàlegs o complementaris, tots ells relacionats amb l’objecte social dels Empreses del Grup.
Aquest consentiment per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius. Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. no es fa responsable davant els clients, que puguin existir estacions de servei abanderades, amb la seva imatge comercial, que no participin en la present promoció.
Les estacions de servei adherides al Club +apropteu podran ser consultades en el nostre Web www.mesapropteu.cat.
Els empleats de les estacions de servei adherides a la promoció i els empleats de Petrocat/ Societat Catalana de Petrolis S.A. podran ser titulars de la targeta +apropteu podent obtenir punts només en conseqüència de l'adquisició de Gasolines, Gasoils d'automoció, i Gasoli de C de calefacció, per al seu ús particular.

Telèfon de contacte:
mesapropteu club +apropteu

+apropteu, club fidelitat Petrocat, punts, regals, promocions, benzina, gasoil, punts targeta petrocat

+apropteu, club fidelitat Petrocat, punts, regals, promocions, benzina, gasoil, punts targeta petrocat